El dia 1 d’abril va tenir lloc la 2a assemblea d’ACATCOR, dins el marc de la IV Trobada de Comunitats de Regants de Catalunya, jornada celebrada a la Sala d’Actes del Convent del Carme de Valls.

En aquest acte, es va aprovar la Memòria de Gestió de la Junta Directiva, així com la proposta de Pressupost per a l’any 2.016 i es va donar el vist-i-plau a la incorporació a ACATCOR de 8 comunitats de regants noves, amb la qual cosa el nombre total de comunitats  adherides fins a la data és de 49.

D’altra banda, també es va aprovar les línies de treball de l’Associació per a l’any 2.016, les quals s’emmarquen en el context del que és el Pla d’Acció per a l’Eficiència i la Sostenibilitat del Reg (2013-2016), i en el Pla Estratègic d’ACATCOR (2015-2019):

Les 5 línies de treball són les següents:

  • Estalvi en el funcionament de les Comunitats de Regants, incidint bàsicament en l’energia. En aquest sentit s’endegarà un estudi per possibilitar la contractació col·lectiva de l’energia elèctrica, a través d’ACATCOR a partir del 2018. També es fomentarà la realització d’auditories energètiques de les comunitats de regants, a través del servei que es presta des d’infraestructures.cat mitjançant l’Oficina del Regant, de cara a optimitzar la contractació de potència. A més es reeditaran les jornades de “broqueratge amb la col·laboració de l’ICAEN, amb l’objectiu que les comunitats de regants puguin optimitzar les seves instal·lacions. Pel que respecta a les assegurances, a través de la companyia Medicorasse es realitzarà un servei gratuït d’estudi de les necessitats i cobertures actuals de les assegurances de cada comunitat.
    Finalment, mitjançant els col·laboradors externs, s’establirà un model general de finançament de les comunitats de regants, amb la finalitat d’aconseguir una optimització dels resultats d’explotació.
  • Gestió de les Comunitats de Regants. El primer repte és l’obtenció d’un programari de gestió adaptat a les necessitats de les comunitats de regants. El segon repte és que totes les comunitats coneguin els drets i obligacions derivades de les seves ordenances, aspecte que es continuarà potenciant des d’Infraestructures.cat, a través de l’Oficina del Regant. El tercer repte és el de poder oferir un assessorament econòmic i financer a les comunitats de regants associades a ACATCOR; en aquest sentit s’ha signat un conveni de col·laboració amb Banc de Sabadell, per oferir aquest servei, i a més des d’ASG també es dona aquest assessorament de manera gratuïta en la seva diagnosi inicial.En un altre ordre de coses, per a aquest 2016 es treballarà amb l’objectiu que els òrgans de recaptació de tributs de les Diputacions de Barcelona i Tarragona, i Girona el 2017, puguin tramitar el cobrament de les quotes dels comuners de les comunitats de regants interessades, tal i com ja ho fa la Diputació de Lleida.
    Per últim, està previst per a la tardor del 2016, una nova edició del Curs sobre Gestió de Comunitats de Regants, organitzat per l’Oficina del Regant.
  • Relacions amb les institucions. ACATCOR continuarà establint ponts de comunicació amb aquelles entitats, relacionades amb els regadius, amb l’objecte de ser un referent de consulta en aquelles qüestions que tenen a veure amb el bon ús i gestió de l’aigua. En aquest sentit s’està treballant per tal d’integrar ACATCOR en el Consell Executiu de PIMEC, i per altra banda aconseguir una millor implicació en les Taules Territorials del Reg.
  • Comunicació i informació. En aquest apartat, a més a més de consolidar la pàgina web d’ACATCOR, també es té la intenció de posar en marxa un butlletí digital d’informació de les activitats de l’associació, així com un l’apertura d’un Blog a la pàgina web, per donar cabuda a tots aquells articles d’opinió vinculats amb l’aigua, el regadiu i tots els aspectes encaminats a la revalorització del regadiu davant de la societat civil catalana.S’intentarà està present en tots aquells fòrums i debats que tinguin a veure amb l’aigua i el regadiu; en aquesta línia, per a aquest any 2016, està prevista la creació del Consell Assessor d’ACATCOR, integrat per “prohoms” vinculats amb l’aigua i el regadiu, per tal d’assessorar a l’Associació en tots aquells temes estratègics, en els quals la seva opinió sigui requerida.
  • Formació, assessorament i transferència del coneixement. L’activitat de l’Associació està vinculada amb el Pla de Reg 2016 de l’Oficina del Regant.