Per associar-se a ACATCOR cal presentar les següents dades i documentació:

DADES I DOCUMENTS A APORTAR

REFERIDES ALS REPRESENTANTS DE LES CCRR:

 • Nom i cognoms
 • DNI
 • Correu-e
 • Telèfon mòbil i fix
 • CR a la que pertany
 • Càrrec que ocupa

REFERIDES A LES CCRR:

 • Nom complet
 • Adreça
 • NIF
 • Correu-e
 • Telèfon
 • Superfície de regadiu actual
 • Superfície de regadiu potencial/futura

Documents a aportar

   • Sol·licitud d’integració a l’Associació
   • Certificat de l’Assemblea de la CR (acord d’incorporar-se a la ACCR i apoderament)
   • Còpia del NIF de la CR

Models de documents