El passat 5 d’agost el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació va aprovar les bases reguladores dels ajuts destinats a la millora i modernització de les xarxes de regadius de les comunitats de regants, les quals va publicar a la Ordre ARP/270/2015.

pdr Actualment hi ha zones de regadiu que es van posar en servei fa més de vint-i-cinc anys. Aquestes zones tenen sistemes de reg amb una infraestructura obsoleta que provoquen un consum excessiu d’aigua. Així mateix, aquestes infraestructures solen tenir unes grans necessitats de mà d’obra, fet que provoca grans despeses d’explotació, i són un limitador per a la modernització de les empreses agràries. Paral·lelament, aquestes instal·lacions dificulten el maneig dels cabals d’aigua disponible per al reg, sobretot quan les disponibilitats hídriques són escasses, i no permeten una gestió eficient dels recursos disponibles, cosa que provoca que els regants no puguin fer front a períodes de sequera. Per això, esdevé necessari modernitzar les instal·lacions i aplicar noves tecnologies que augmentin l’eficiència del transport, la distribució i l’aplicació del reg als conreus i l’emmagatzematge d’aigua i, en conseqüència, l’estalvi d’un bé públic tan escàs. Cal indicar que el regadiu eficient constitueix una eina estratègica per a l’adaptació de l’agricultura mediterrània a les limitacions previstes a conseqüència del canvi climàtic.

PDF Ordre ARP/270/2015